امام جعفر صادق عليه السّلامفرمود:

مؤمن كسى است كه هر چيزى از او می ‏ترسد (حساب مى‏برد) و اين بدان علّت است كه مؤمن در دين خدا صاحب عزّت است و از چيزى نمى‏ هراسد. و اين نشانه هر مؤمنى است.